Upravljanje rizicima u preuzimanjima

Upravljanje rizicima u preuzimanjima, spajanjima i integraciji (eng. Megers and Acquisitions)

BRAK SINERGIJA I KORPORATIVNIH KULTURA – KAKO IZBJEĆI NEUGODNA IZNENENAĐENJA
Cilj seminara

Cilj seminara je pružiti sudionicima cjelovito razumijevanje procesa akvizicije i integracije nakon akvizicije ili spajanja. Do kraja seminara, sudionici će stjeći znanja o različitim čimbenicima koji mogu utjecati na uspjeh akvizicije I procesa integracije i kako njima učinkovito upravljati. Seminar ima za cilj opremiti sudionike praktičnim alatima i tehnikama koje mogu primijeniti na proces integracije vlastite organizacije.

Namjena

Seminar je namijenjen menadžerima i liderima matvrtki koji sudjeluju u procesu spajanja i preuzimanja drugih tvrtki ili koji su predmet preuzimanja. To su najčešće menadžeri na visokoj razini:

 • izvršni direktori
 • CFO-i (glavni financijski direktori)
 • direktori za operacije
 • direktori za ljudske resurse
 • direktori za prodaju i marketing

Također, ovaj seminar može biti koristan za timove za integraciju, poput integracijskih menadžera, projektnih menadžera i analitičara.

Osim toga, seminar o post-akvizicijskoj integraciji može biti koristan i za poslovne savjetnike (računovodstvene/pravne) , investicijske bankare i investitore koji sudjeluju u procesima spajanja i preuzimanja.

Svi polaznici će steći dublje razumijevanje procesa integracije nakon završetka transakcije, kao i rizika i izazova s kojima se suočavaju tvrtke tijekom ovog procesa.

 

Način realizacije

Interaktivni razgovor o pojedinim rizicima procesa akvizicija, spajanja i integracija. Prezentacija služi samo kao vodilja i check lista. Tijekom seminara prolaze se primjeri iz prakse uz razgovor o alternativnim načinom za riješavanje pojedinih praktičnih izazova. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, razvijanju sposobnosti samostalnog  sagledavanja problemaiz različitih perspektiva, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

 

SADRŽAJ SEMINARA:
 • Uvod u akvizicije i spajanja te važnost pripreme transakcije za uspješnu integraciju
  • Osnovne metode valuacije,
  • Valuacija sinergija
  • Značaj due diligence procesa (dubinska analize),
  • Pravni aspekti (reprezentacije i garancije – reps and warranties)
  • Glavni rizici u postupku pripreme transakcije
 • Uvod u proces integracije nakon akvizicije ili spajanja
  • Definicija procesa integracije nakon akvizicije ili spajanja
  • Prednosti i rizici transakcija spajanja i akvizicija
  • Važnost učinkovite integracije
 • Kulturne razlike
  • Razumijevanje kulturnih razlika i kako mogu utjecati na integraciju
  • Najbolje prakse za upravljanje kulturnim razlikama
  • Strategije komunikacije za prevladavanje kulturnih barijera
 • Upravljanje promjenama
  • Uloga upravljanja promjenama u procesu integracije
  • Identificiranje potencijalnih izazova u upravljanju promjenama
  • Strategije za upravljanje promjenama tijekom integracije
 • Rizici i izazovi
  • Uobičajeni rizici i izazovi koji mogu nastati tijekom procesa integracije
  • Strategije za smanjenje rizika i prevladavanje izazova
 • Komunikacija
  • Važnost učinkovite komunikacije tijekom procesa integracije
  • Strategije komunikacije za dionike, zaposlenike i kupce
  • Stvaranje plana komunikacije za proces integracije

 

Trajanje

Optimalno trajanje seminara je 5-6 školskih sati (uobičajeno 1 radni dan).

Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.