Ovo uslugu uz veliko zadovoljstvo klijenata obavili smo u desetak kompanija u Hrvatskoj i BiH. Usluga obuhvaća slijedeće aktivnosti:
• Analiza manjkavosti postojećeg sustava nagrađivanja
• Izrada prijedloga novog modela, bonus sheme i sl.
• Usklađivanje prijedloga novog modela s menadžmentom
• Izrada podloga (IT) za obračun bonusa i plaća
• Implementacija novog modela nagrađivanja i motiviranja